บริการของเรา

บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2544

ตามมติของที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2544 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด พ.ศ. 2544” ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับฉบับที่่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้