ประวัติความเป็นมา

ชื่อ : สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด
The Bangkok Technical College Saving and Credit Cooperative, Limited
ประเภท : สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120

สหกรณ์ออมทรัยพ์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจให้แก่ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ซึ่งประสงค์จะหาที่พึ่งทางการเงิน และปรารถนาจะสะสมเงินทองไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการ โดยการนำเงินมาถือหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯ หรือนำเงินฝากไว้กับสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะได้นำเงินที่ได้การกู้ยืมคือ ดอกเบี้ยมาแบ่งปันกัน

ในปีแรกมีสมาชิกถือหุ้น 204 คน มีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากนัก ต่อมาได้ขอจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2514 และได้เปิดดำเนินการนับตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา โดยให้บริการกู้เงินฉุกเฉินในวงเงินไม่เกิน 1,200 บาท กู้สามัญไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 12 ต่อปี นอกจากนี้ยังเปิดบริการรับฝากเงินประเภทประจำและออมทรัพย์

คณะกรรมการดำเนินการชุดแรก ประกอบด้วย

ลำดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1.นายพงค์พันวรสุนทโรสถผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ
2.นางสมศรีกุสุมลนันทน์รองประธาน
3.นางกมลทิพย์วิชัยดิษฐ์เหรัญญิก
4.นายธรรมนูญนิยมวิภาตเลขานุการ
5.นางนิตยาสุขุมวาทกรรมการ
6.นางสาวสุรีศุภสิทธิ์กรรมการ
7.นางสาวกิ่งกาญสรโยธินกรรมการ
8.นายแรมชาญเชี่ยวกรรมการ
9.นางสาวมุจลินทร์บุญยุปกรกรรมการ
10.นางสนานจิตต์ธรรมกุลกรรมการ
11.นายประจักษ์คนตรงกรรมการ
12.นางอร่ามทองน้ำตะโกกรรมการ

ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2514 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ

กิจการของสหกรณ์ฯ ได้เจริญก้าวหน้าตามลำดับจนถึงปัจจุบันมีสมาชิก 530 คน นับเป็นเวลากว่า 40 สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงการบริหารกิจการในรูปแบบของ สหกรณ์ออมทรัพย์ แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกด้วยการขยายวงเงินกู้สามัญเป็น 40 เท่าของเงินเดือน หรือไม่เกิน 1,0000,000 บาท กำหนดชำระหนี้ ภายใน 100 งวด เงินกู้ฉุกเฉินไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระภายใน 2 งวด เงินกู้พิเศษไม่เกิน 1,500,000 บาท กำหนดชำระภายใน 200 งวด

นอกจากนั้นยังได้จัดทำระเบียบว่าด้วยเงินทุนสารธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกปีละ 40,000 บาท สงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายละไม่เกิน 10,000 บาท และคู่สมรสรายละไม่เกินครึ่งหนึ่งของอัตราสามาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสามาชิกติดต่อกัน บิดา มารดาและบุตรของสมาชิกจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ 2,000 บาท นอกจากนี้ยังได้จัดเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย วาตภัย รวมทั้งการกุศลต่างๆ ปีหนึ่งๆ ในวงเงิน 50,000 บาท

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา มีคณะกรรมการรวมกันแล้ว 40 คณะ โดยผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานสหกรณ์ฯ เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และประธานที่ได้จากการเลือกตั้งมีรายชื่อเรียงลำดับตามนี้

ประธานสหกรณ์ที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

ลำดับชื่อสกุล
1.นายพงศ์พันวรสุนทโรสถ
2.นายเอกชัยสุนทรพงษ์
3.นายนครศรีวิจารณ์
4.รศ.ชัยสวัสดิ์เธียรวิบูลย์
5.นายผึ่งผายสุนทราภัย
6.นายสกุลเวชชกร
7.นายชาญวุฒิแก่นจันดา

ประธานสหกรณ์ที่ได้จากการเลือกตั้ง

ลำดับระยะเวลาชื่อสกุล
1.รศ.ดร.พิชญ์ฉายายนต์
2.นายสุชินลาภอุดม
3.ผศ.สุรีรัตน์กองแดง
4.พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559ผศ.มนตรีทวาโรจน์
5.พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2559อาจารย์สุดาดวงเรืองรุจิระ
6.พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2560อาจารย์เจษฎาภรณ์ยานพรหม
7.พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562ผศ.ดร.อัครวุฒิจินดานุรักษ์

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ มีสินทรัพย์รวมเป็นเงิน 118,403,491.18 บาท มีหนี้สินหมุนเวียนเป็นเงิน 21,914,716.15 บาท และเงินทุนต่างๆ รวมเป็นเงิน 96,488,775.03 บาท