Author Archives: svc

เกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

เกณฑ์การถือหุ้นสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก เปิดรับสมัครรอบพิเศษ สำหรับผุู้ที่เกิดปี 2506 และ 2507 สามารถสมัครได้ถึงเดือนธันวาคม 2562

ประกาศการถือหุ้นของสมาชิกเพิ่ม

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน

แก้ไขประกาศรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน 65 ปี

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

คุณสมบัติและใบสมัครผู้จัดการ

ประกาศจัดจ้างเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2562

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์


กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด