คณะกรรมการสหกรณ์.

ประธานสหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวุฒิ จินดานุรักษ์

รองประธานสหกรณ์

นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร นันทการัตน์

เหรัญญิก

 นางนุสรา เด่นอุดม

กรรมการสหกรณ์

ดร.หทัยชนก โทสินธิ

 นางสาวอัญชลี ยิ้ม

นายสมชาติ หอมหงษ์

นายไพโรจน์  ทับทอง

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินท์ อ่วมเพ็ง

นางสาวสุนิสา ชูวิเชียร

นายสราวุฒิ ด้วงโพนทัน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 นางสาริศา ชัยสงค์