คณะกรรมการสหกรณ์.

ประธานสหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวุฒิ จินดานุรักษ์

รองประธานสหกรณ์

ดร.หทัยชนก โทสินธิ

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร นันทการัตน์

เหรัญญิก

 นายวันนิวัติ  วันทนา

กรรมการสหกรณ์

 นางสาวอัญชลี ยิ้ม

 นายสุรเทพ แป้นเกิด

นายสุกิจ ขีรนรวนิชย์

นายไพโรจน์  ทับทอง

สมชาติ หอมหงษ์

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

user

นางญาณกร ธนูศิลป์

นางสาวสุนิสา ชูวิเชียร

นายสราวุฒิ ด้วงโพนทัน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 นางสาริศา ชัยสงค์