ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำกัด เรื่อง เกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 และใบสมัครขอทุน

เอกสารเพิ่มเติม

หลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(ม.1, ม.4, ปวช1., ปวส. และปริญญาตรี) เช่น บัตรประจำตัวนักเรียน, หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

ประกันอุบัติเหตุ

ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563 คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. สิ้นสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.)
สมาชิกสามารถมารับบัตรประกันอุบัติเหตุได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตึก 6/2 ชั้น 2
ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์)
(หมายเหตุ: คุ้มครองอายุระหว่าง 16 – 70 ปี อายุเกินจากนี้บริษัทไม่รับทำประกัน)

โครงการให้การช่วยเหลือด้านหนี้สิน และการปรับโครงสร้างหนี้ ของสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

การเปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์

ของดบริการยื่นขอเงินฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ชั่วคราว

กำหนดการลงคะแนนล่วงหน้า

รายชื่อผู้สมัครกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

รับสมัครกรรมการบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศรายชื่อรับทุนการศึกษา

รับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ ตึก6/2 ชั้น2 วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. สมาชิกที่มาขอรับทุนถือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมา 1 ชุด

เกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562