ระเบียบว่าด้วยเงินออมทรัพย์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 26. และระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก หมวดที่ 1. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 13/2535 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2536 ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด ว่าด้วยการฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2536”
2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2536
3. สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
4. ผู้ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์
5. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงินหรือในการให้คำสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดขึ้นนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว
6. สหกรณ์ จะออกสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษให้ผู้ฝากยึดถือไว้โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้ให้สกรณ์บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน บรรดาที่มีทุกราย
การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี จะกระทำได้เฉพาะทางฝ่ายสหกรณ์เท่านั้น โดยให้ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ ที่ผู้จัดการมอบหมายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่ผลผูกพันธ์สหกรณ์ แม้กรณีที่ผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บัญชีคลาดเคลือนก็ต้องแจ้งให้สหกรณ์แก้ไข
สมุดคู่บัญชีที่บันทึกรายการเต็มแล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะได้ออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ต่อไปในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝากเมื่อเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อนที่บันทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต้ถ้าสมุดบัญชีของผู้ฝากสูญหายจะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละสิบบาท
7. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทุกครั้ง ให้ทำใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามแบบของสหกรณ์ยื่นพร้อมกับสมุดคู่บัญชีและจำนวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจำนวนเงินที่ได้รับนั้นในสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝาก
8. สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราพิเศษไม่เกินร้อยละ 9 ต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป และคำนวณดอกเบี้ยให้เป็น รายวันตามจำนวนเงินต้นฝากคงเหลือ ทั้งนี้จะต้องคงยอดฝากจนถึงวันที่สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยด้วย
จำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ 9. ผู้ฝาก จะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนได้เมื่อทวงถาม โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษตามที่สหกรณ์กำหนด ในกรณีที่ถอนเกิน 10,000 บาท จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
10. การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจะถอนเมื่อใดก็ได้
หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ต้องถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท 11. ผู้ฝากจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษก็ย่อมกระทำได้ โดยสหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เพมื่อสหกรณ์จ่ายเงินคืนแล้วจะเก็บสมุดคู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไว้
12. ในกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่า ผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษรายใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ หรือก่อความยุ่งยากให้แก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของผู้ฝากรายใด สหกรณ์อาจไม่รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้นอีกหรือจะปิดปัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากรายนั้น พร้อมกับคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันปิดบัญชีก็ได้
13. ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้ง ผู้รับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือจัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2536

(นายสกุล เวชชกร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด