คุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์

การสมัครสมาชิกสหกรณ์

สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ

(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ที่ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (ข้อบังคับที่ 31)

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัด วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
(4) เป็นผู้มิได้มีความประพฤติเสียหาย
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกู้ยืมเงิน

การเข้าเป็นสมาชิก

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงานหนึ่งคนรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่วยงาน ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวน ที่จะถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่อง การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ

ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัคร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับ เข้าเป็นสมาขิก ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100บาท (ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้สหกรณ์ ไม่สามารถเรียกคืนได้)