โครงการให้การช่วยเหลือด้านหนี้สิน และการปรับโครงสร้างหนี้ ของสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*