Author Archives: svc

เกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการ

เกณฑ์การให้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

ปีการศึกษา พ.ศ. 2561

ไฟล์ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 

 

แบบสำรวจการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

 

 

 

 

ระเบียบการกู้ยืม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พ.ศ.2561

ระเบียบการกู้ยืม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พ.ศ.2561 Update 30-08-2561

เชิญประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2561

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมวิสามัญ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ. ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฏาคม 2561 เวลา 12.30-14.00น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก 48 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

1.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
2.ขยายวงเงินกู้ยืม
3.ปรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

สส.ชสอ. ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้เกิดใหม่ในปี 2504 และ 2505 อายุไม่เกิน 57 ปี

 

 

ภาพคณะกรรมการสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน สอ.การยางแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด  เข้าศึกษาดูงาน สอ.การยางแห่งประเทศไทย  วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำรวจพฤกษาลัย อาคาร 50 ปี สกย.

 

ประกาศเชิญชวนสมาชิก สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 8/2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ปิดทำการครึ่งวัน

ประกาศ การขอเลื่อนวันยื่นเอกสารเป็นภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ประกาศยกเลิกชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน