Author Archives: svc

สส.ชสอ. ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับผู้เกิดใหม่ในปี 2504 และ 2505 อายุไม่เกิน 57 ปี

 

 

ภาพคณะกรรมการสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน สอ.การยางแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด  เข้าศึกษาดูงาน สอ.การยางแห่งประเทศไทย  วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำรวจพฤกษาลัย อาคาร 50 ปี สกย.

 

ประกาศเชิญชวนสมาชิก สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 8/2561

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ปิดทำการครึ่งวัน

ประกาศ การขอเลื่อนวันยื่นเอกสารเป็นภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ประกาศยกเลิกชะลอการเพิ่มหุ้นรายเดือน

 

 

รายชื่อกรรมการบริหารงานสหกรณ์ ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัคร “หลักสูตรผู้ตรวสอบกิจการ ขั้นพื้นฐาน” ครั้งที่ 17

 

https://drive.google.com/file/d/1U7ZNK9_nZDI5E3arbaCQ4M2q-qDfCybi/view?usp=sharing

การประชุมสามัญประจำปี 2560

วันที่อังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2561