ภาพคณะกรรมการสหกรณ์เข้าศึกษาดูงาน สอ.การยางแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด  เข้าศึกษาดูงาน สอ.การยางแห่งประเทศไทย  วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำรวจพฤกษาลัย อาคาร 50 ปี สกย.