ประกาศการล้างหนี้และการจ่ายเงินกู้

สหกรณ์ต้องสรุปยอดจัดทำงบการเงินสิ้นปี สมาชิกที่มีความประสงค์ขอทำธุระกรรม ฝากออมทรัพย์ ล้างหนี้ ชำระหนี้เพิ่ม ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่ 20 -28 ธันวาคม 2561