ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
2
เมื่อวาน
8
เดือนนี้
134
เดือนที่แล้ว
232
ปีนี้
7,139
ปีที่แล้ว
6,503

ประวัติความเป็นมา

บริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด 2544

     ตามมติของที่ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2544 ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด พ.ศ. 2544" ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับฉบับที่่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้