ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
2
เมื่อวาน
8
เดือนนี้
134
เดือนที่แล้ว
232
ปีนี้
7,139
ปีที่แล้ว
6,503

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2546

เพื่อให้การกู้เงินแก่สมาชิกเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความหมายแห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด ข้อ 33 ถึงข้อ 36 และข้อ 61(2) คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้แก้ไขเพิ่อมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด ว่าด้วยกาารให้เงินกู้แก่สมาชิก ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2542 และให้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกไว้ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ 1. เงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกนั้นมี 3 ประเภท คือ
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
2. เงินกู้สามัญ 
3. เงินกู้พิเศษ
ข้อ 2. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่ให้กู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งกำไรไม่ได้

หมวที่ 2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ข้อ 3. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้ และประสงค์จะขอกู้เงิน ก็ให้ยื่นขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
ข้อ 4. คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธาน หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืนต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประจำเดือน
ข้อ 5. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทถ้วนหรือ ครึ่งหนึ่งแห่งเงินรายเดือนของสมาชิกนั้น สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า 
ข้อ 6. เงินกู้