ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
2
เมื่อวาน
8
เดือนนี้
134
เดือนที่แล้ว
232
ปีนี้
7,139
ปีที่แล้ว
6,503

สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ จำกัด

สิทธิ/หน้าที่/สิทธิประโยชน์ ของสมาชิก

สิทธิของสมาชิก

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่นๆ ที่ได้รับกำหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

หน้าที่ของสมาชิก

(1) ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเริองและมั่นคง