ข่าวด่วน ติดต่อสหกรณ์

Interest 2558

ออมทรัพย์พิเศษ 2.00% ต่อปี
เงินกู้ 4.75% ต่อปี
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
2
เมื่อวาน
8
เดือนนี้
134
เดือนที่แล้ว
232
ปีนี้
7,139
ปีที่แล้ว
6,503

บุคลากร

ประธานสหกรณ์
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวุฒิ จินดานุรักษ์
 
     
 
รองประธานสหกรณ์
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พูลน้อย
 
     
 
เลขานุการ
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร นันทการัตน์
 
     
 
เหรัญญิก
 
 
 
 
นางนุสรา เด่นอุดม
 
     
 
กรรมการสหกรณ์
 
นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ
ดร.หทัยชนก โทสินธิ
นายบุญสม ครึกครืน
     
 
กรรมการสหกรณ์
 
นางสาวอัญชลี ยิ้ม
นายสมชาติ หอมหงษ์
     
 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินท์ อ่วมเพ็ง
นางสาวสุนิสา ชูวิเชียร
นาย สราวุฒิ ด้วงโพนทัน
     
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
 
 
 
นายพิษณุวัตร สุจวิพันธ์